گواهی‌نامه ها و استاندارد ها

شرکت بازرگانی سیل کیبل مفتخر به دریافت گواهی های استاندارد ذیل می باشد. در این صفحه افتخارات و گواهینامه های شرکت بازرگانی سیل کیبل را مشاهده میکنیم.

29001-1

گواهی نامه سیستم مدیریت مبتنی بر ISO 29001

CE-1

گواهی نامه استاندارد اروپایی CE

fire

گواهی تائیدیه سازمان آتش نشانی و ایمنی

contorol keyfiat

پروانه تائیدیه صلاحیت مدیران کنترل کیفیت

standard

گواهی نامه استاندارد ISIRI 1926-3

9001-2-1

گواهی نامه سیستم مدیریت مبتنی بر ISO 9001

2-1

گواهی نامه ملی استاندارد ایران 1926-4

1-1

گواهی نامه ملی استاندارد ایران 1926-3